شهرام زرگر

|     شهرام زرگر در سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد.
زرگر لیسانس بازیگری را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فوق لیسانس ادبیات نمایشی را از دانشکده سینما تئا‌تر دانشگاه هنر گرفت. شهرام زرگر عضو هیئت علمی دانشکده سینما و تئا‌تر دانشگاه هنر است و ضمناً به ترجمۀ آثار ادبیات نمایشی می‌پردازد.