فی باوند آلبرتی

فی باوند آلبرتی، متولد 1971، تاریخ‌دان فرهنگی در حوزه‌های احساسات، جنسیت و پزشکی است. آلبرتی فارغ‌التحصیل رشته‌های ادبیات انگلیسی و تاریخ و از بنیان‌گذاران بنیاد تاریخ احساسات در دانشگاه کوئین مری است. او اکنون در دانشگاه یورک تاریخ مدرن تدریس می‌کند. «سرگذشت تنهایی» و «ماجراهای قلب: تاریخ طب و احساس و این چنبرۀ میرا: بدن انسان در سیر تاریخ و فرهنگ» از جمله آثار او هستند.