سورن کی‌یرکگور

سورن کی‌یرکگور، فیلسوف مسیحی دانمارکی، در ۱۸۱۳ در کپنهاگ متولد شد و فلسفه را در دانشگاه همین شهر فراگرفت. وی در ابتدا پیرو فلسفۀ هگل، فیلسوف آلمانی، بود اما بعد به جرگۀ منتقدان سرسخت او پیوست. کی‌یرکگور در فلسفه‌اش سراغ مفاهیم وجود، انتخاب و تعهد رفت و نوشته‌هایش تأثیر بسیاری بر الهیات جدید و فلسفه، به ویژه اگزیستانسیالیسم، داشتند؛ چنان‌که بعدها او را پدر اگزیستانسیالیسم خواندند. او که بیشتر آثارش را با نام مستعار منتشر می‌کرد در نخستین اثرش، کتاب یا این/ یا آن به مسئلۀ وجود می‌پردازد و آن را در بستر الهیات مسیحی قرار می‌دهد. در دیگر اثرش، ترس و لرز، کتابی که به گفتۀ خودش برای جاودانه‌کردن نامش کافی است، سراغ مسئلۀ ایمان می‌رود. در آثار متأخرش، همچون بیماری منتهی به مرگ، مسئلۀ نومیدی، که از سال‌ها پیش دغدغۀ خاطرش بود، مضمون اصلی است. مواجهۀ او با این مسئله به‌گونه‌ای است که پای مسائل اگزیستانسیال مهمی چون، خود بودن، فردیت، گناه، ایمان و جز اینها نیز به میان می‌آید. تأثیر کی‌یرکگور در ابتدا به اسکاندیناوی و اروپای آلمانی زبان محدود بود، اما در قرن بیستم و همزمان با رواج فلسفۀ اگزیستانسیالیستی آثار او در ابعاد وسیعی منتشر شد و او را به یکی از اصلی‌ترین چهره‌های این اندیشه بدل کرد. کی‌یرکگور در سال 1855 و در سن چهل دو سالگی گرفتار مرگی زودهنگام شد و درگذشت. از این فیلسوف کتاب بیماری منتهی به مرگ با ترجمۀ مسعود علیا در نشر بیدگل منتشر شده است.