بابک واحدی

|     بابک واحدی در سال 1362 در تهران متولد شد.
واحدی دانش‌آموختۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. او سال‌ها با نشریات مختلف همکاری کرده است و در حال حاضر نیز دبیر بخش مجلات خارجی ماهنامۀ اندیشه پویا است. واحدی در این کتاب‌هایی را در زمینۀ ادبیات و علوم سیاسی و تاریخ ترجمه کرده است؛ از جمله بازدید از موزۀ کمونیسم، پوپولیسم چیست؟، در برابر استبداد و...