فیلیپ بی. زاریلی

|     فیلیپ ب. زاریلی استاد تمرینات اجرا در گروه تئاتر دانشگاه اکستر است. او از سال 1976 تا 1998داستاد تئاتر، فولکلور، و مطالعات جنوب آسیا در دانشگاه ویسکانسین-مدیسن بود و همچنین در دانشگاه‌های کالیفرنیا، نیویورک و سوری تدریس می‌کرد. زاریلی برای تمرینات بازیگری از فرآیندهای روانشناختی‌ای استفاده می‌کند که ترکیبی از یوگا و هنرهای رزمی آسیایی است. او برای این تمرینات و کارگردانی تئاتر شناخته می‌شود. اجراهای زاریلی از نمایشنامه‌های بکت تحسین فراوان منتقدان را به همراه داشته است.