جورجو آگامبن

|     جورجو آگامبن در 22 آوریل 1942 در رم ایتالیا متولد شد. آگامبن از چهره‌های برجستۀ فلسفه و نظریۀ سیاسی رادیکال در ایتالیا است. در سال‌های اخیر آثار او تأثیر عمیقی بر پژوهشگران برخی رشته‌ها در فضای روشنفکری انگلیسی‌زبان داشته است. او تحصیلات خود را در رشته‌های فلسفه و حقوق به پایان برد و در سال 1965 رسالۀ دکترای خود را دربارۀ اندیشۀ سیاسی سیمون وی نوشت. در سال‌های 1966 و 1968، به عنوان دانشجوی پسادکترا در سمینارهای هایدگر دربارۀ هگل و هراکلیتوس شرکت کرد. او در دانشگاه‌های مختلفی، از جمله دانشگاه ماچرا و دانشگاه ورونا، تدریس کرده و در کالج بین‌المللی پاریس مدیر گروه بوده است.