ماریا شفتسووا

ماریا شفتسووا استاد ادبیات نمایشی و تئاتر در دانشکدۀ گلداسمیت دانشگاه لندن است.